Polityka Prywatności

Wstęp

 1. Podstawowe pojęcia
 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FarCo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. S. Szymańskiego 11, 87-100 Toruń,  NIP 8792662702, REGON 341187891, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod nr KRS 0000397250.

III. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników

 1. Sposób przetwarzania danych osobowych
 1. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych
 1. Prawa Użytkowników

VII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące.

VIII. Zmiany i aktualizacje Polityki

Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Spółki dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w Spółce.

Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych w Serwisie. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

 1. Kontakt

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się ze Spółką w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Spółka wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.

 

Polityka cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez FarCo  Sp. z o.o. w Toruniu 

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:
 2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
 5. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla kontrahentów

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (uodo) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farco Sp z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szymańskiego 11 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000397250
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
 1. w celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi
 2. w celu rozpoznania reklamacji
 3. w celu przesyłania powiadomień e-mail dotyczących umowy
 4. w celu kontaktu telefonicznego i sms dotyczących umowy
 5. w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
 6. w celu badania satysfakcji z oferowanych usług
 7. w celu tworzenia ewidencji i rejestrów oraz w celach archiwalnych i dowodowych
 8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 1. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych są:
 1. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody
 2. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
 3. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;
 4. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale koniecznie do zawarcia umowy.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, podmioty, które przetwarzają w jego imieniu Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne,  partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne, podwykonawcy, przewoźnicy, kurierzy, jak również podmioty, które na podstawie przepisów szczególnych mogą żądać udostępnienia i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2  celów przetwarzania tj:
 1. dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w przepisach prawa;
 2. dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu ich dezaktualizacji;
 3. dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – będą przechowywane przez czas w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane, np. przepisy podatkowe.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, oraz  prawo do przenoszenia danych.
 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
 3. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Przysługuje Pani/u także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla celów rekrutacji.

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (uodo) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farco Sp z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szymańskiego 11 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000397250
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie określonym w art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108) w celu realizacji procesu rekrutacji (Podstawa prawna: art. 221 § 1 KP  w zw. z art. 6 ust.1 lit. b RODO) gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,.
 1. Dodatkowo, jeżeli wyrazi Pan/i na to dobrowolną, dodatkową odrębnie wyrażoną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pana/i dane osobowe będą przetwarzane także
 1. w zakresie wizerunku (Podstawa prawna: art. 221 1 KP w zw. z art. 6 ust.1 lit. a RODO)
 2. w zakresie prowadzenia przyszłych rekrutacji (Podstawa prawna: art. 221 1 KP w zw. z art. 6 ust.1 lit. a RODO)
 1. Jeżeli wyrazi Pan/i którąkolwiek z wskazanych w punkcie 3 lit. a i b zgód przysługiwać będzie Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli przesłanego listem poleconym na adres Administratora Danych lub w korespondencji e-mail na adres biuro@farco.pl
 2. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale koniecznie do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie zgód o których mowa w punkcie 3 lit. a i b powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie stanowiło podstawy do niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia)
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 6 miesięcy.  W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, podmioty, które przetwarzają w jego imieniu Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne,  partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, jak również podmioty, które na podstawie przepisów szczególnych mogą żądać udostępnienia i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych np. organy podatkowe.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, oraz  prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
 7. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Skontaktuj się z nami

FARCO Sp. z o.o.
 

ul. Stanisława Szymańskiego 11
87-100 Toruń

Tel.: +48 785 831 383
Tel.: +48 785 831 342

biuro@farco.pl
www.farco.pl

 

Szczecin

 
 

Doradca Techniczno-Handlowy
Kierownik Oddziału Szczecin

Michał Jankiewicz
+48 512 170 763
michal.jankiewicz@farco.pl

 

Biuro Szczecin

Roman Smoliński
ul. Santocka 39 bud. G
71-083 Szczecin
+48 605 928 030
szczecin@farco.pl

 
 

Warszawa

 
 

Doradca Techniczno-Handlowy
Kierownik Oddziału Łódź

Robert Skrzypiński
+48 693 360 901
robert.skrzypinski@farco.pl

 

Biuro Łódź

Bartosz Rośniak
ul. Kasprzaka 6
91-083 Łódź
+48 691 802 483
lodz@farco.pl

 
 

Pomorskie

 
 

Kierownik Regionalny
Doradca Techniczno-Handlowy

Artur Jankowski
+48 601 051 653
artur.jankowski@farco.pl

 

Biuro Gdynia

Jan Macholl
Radosław Lemke
ul. Pucka 35
81-036 Gdynia
+48 691 802 537
gdynia@farco.pl

 
 

Kuj-Pom1

 
 

Doradca Techniczno-Handlowy
Kierownik Oddziału Bydgoszcz

Wojciech Pawlicki
+48 607 091 143
wojciech.pawlicki@farco.pl

 

Biuro Bydgoszcz

Piotr Jarosz
ul. Karola Szajnochy 3
85-738 Bydgoszcz
+48 785 831 344
e-mail: bydgoszcz@farco.pl

 
 

Wschod

 
 

Doradca Techniczno-Handlowy
Kierownik Oddziału Siedlce

Karol Kwiatek
+48 785 854 546
karol.kwiatek@farco.pl

 

Biuro Siedlce

Kamil Zembrzuski
ul. Brzeska 183
08-110 Siedlce
+48 725 200 998
siedlce@farco.pl

 
 

Kuj-Pom2

 
 

Doradca Techniczno-Handlowy

Jacek Plaskiewicz
+48 785 831 383
jacek.plaskiewicz@farco.pl

 

Kierownik Biuro Toruń

Karolina Dudzicka
ul. Stanisława Szymańskiego 11
87-100 Toruń
+48 785 831 356
karolina.dudzicka@farco.pl

 
 

Poludniowy-Wschod

 
  
 

Doradca Techniczno-Handlowy


Łukasz Malarek
+48 785 831 369
lukasz.malarek@farco.pl

 

Biuro Kraków

Paweł Pilch
ul. Magazynowa 1A
30-858 Kraków
+48 785 831 399
krakow@farco.pl

 
 

Wroclaw

 
 

Doradca Techniczno-Handlowy
Kierownik Oddziału Wrocław

Norbert Kopoński
+48 785 831 302
norbert.koponski@farco.pl

 

Biuro Wrocław

Mateusz Robak
ul. Reja 15
55-010 Smardzów
+48 785 831 374
wroclaw@farco.pl

 
 

Poznan

 
 

Doradca Techniczno-Handlowy
Kierownik Oddziału Poznań

Krzysztof Kubacki
+48 607 091 144
krzysztof.kubacki@farco.pl

 

Biuro Poznań

Krystian Woźniak
ul. Głogowska 248/272
60-104 Poznań
+48 785 831 392
poznan@farco.pl

 
200
 • HTTP Status200 OK
 • ControllerApp\Custompages\Controller\DefaultController::indexAction
 • Route namecustompages.index
 • Localepl
PHP 7.1.33
 • PHP version7.1.33
 • APCuenabled
 • OPcacheenabled
214.928 ms
 • Total time214.928 ms
 • Memory usage8 MB
 • Memory limit512M
 • Included files335
14.381 ms
 • Total time14.381 ms
 • Queries30
2.0.2
 • CMS version2.0.2
 • End of maintenance11/2017
 • End of life01/2019
array:335 [0 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/web/index.php"
 1 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/autoload.php"
 2 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/composer/autoload_real.php"
 3 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/composer/ClassLoader.php"
 4 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/composer/autoload_static.php"
 5 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/polyfill-mbstring/bootstrap.php"
 6 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/polyfill-php72/bootstrap.php"
 7 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/polyfill-php72/Php72.php"
 8 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/var-dumper/Resources/functions/dump.php"
 9 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/swift_required.php"
 10 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift.php"
 11 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/AppKernel.php"
 12 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Kernel/Kernel.php"
 13 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Config/Configuration.php"
 14 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Config/YamlLoader.php"
 15 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/yaml/Yaml.php"
 16 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/yaml/Parser.php"
 17 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/yaml/Inline.php"
 18 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Run.php"
 19 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/filp/whoops/src/Whoops/RunInterface.php"
 20 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Util/SystemFacade.php"
 21 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Debug/Toolbar.php"
 22 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/PrettyPageHandler.php"
 23 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/Handler.php"
 24 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/HandlerInterface.php"
 25 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Util/TemplateHelper.php"
 26 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/var-dumper/Cloner/VarCloner.php"
 27 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/var-dumper/Cloner/AbstractCloner.php"
 28 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/var-dumper/Cloner/ClonerInterface.php"
 29 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Exception/ErrorException.php"
 30 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Exception/FrameCollection.php"
 31 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Exception/Frame.php"
 32 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Exception/Inspector.php"
 33 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/Request.php"
 34 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/ParameterBag.php"
 35 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/FileBag.php"
 36 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/ServerBag.php"
 37 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/HeaderBag.php"
 38 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Container/Container.php"
 39 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/Session/Session.php"
 40 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/Session/SessionInterface.php"
 41 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/NativeSessionStorage.php"
 42 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/SessionStorageInterface.php"
 43 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/MetadataBag.php"
 44 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/Session/SessionBagInterface.php"
 45 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Proxy/SessionHandlerProxy.php"
 46 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Proxy/AbstractProxy.php"
 47 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Handler/StrictSessionHandler.php"
 48 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Handler/AbstractSessionHandler.php"
 49 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/Session/Attribute/AttributeBag.php"
 50 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/Session/Attribute/AttributeBagInterface.php"
 51 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/Session/SessionBagProxy.php"
 52 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/Session/Flash/FlashBag.php"
 53 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/Session/Flash/FlashBagInterface.php"
 54 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Translation/Translation.php"
 55 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/yaml/Unescaper.php"
 56 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Translation/MissingTranslations.php"
 57 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Database/Doctrine.php"
 58 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Tools/Setup.php"
 59 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/ArrayCache.php"
 60 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/CacheProvider.php"
 61 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/Cache.php"
 62 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FlushableCache.php"
 63 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/ClearableCache.php"
 64 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiOperationCache.php"
 65 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiGetCache.php"
 66 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiDeleteCache.php"
 67 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiPutCache.php"
 68 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Configuration.php"
 69 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Configuration.php"
 70 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/AnnotationRegistry.php"
 71 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Driver/DoctrineAnnotations.php"
 72 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Annotation.php"
 73 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Entity.php"
 74 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Embeddable.php"
 75 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Embedded.php"
 76 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/MappedSuperclass.php"
 77 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/InheritanceType.php"
 78 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DiscriminatorColumn.php"
 79 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DiscriminatorMap.php"
 80 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Id.php"
 81 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/GeneratedValue.php"
 82 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Version.php"
 83 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/JoinColumn.php"
 84 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/JoinColumns.php"
 85 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Column.php"
 86 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/OneToOne.php"
 87 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/OneToMany.php"
 88 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ManyToOne.php"
 89 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ManyToMany.php"
 90 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Table.php"
 91 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/UniqueConstraint.php"
 92 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Index.php"
 93 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/JoinTable.php"
 94 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/SequenceGenerator.php"
 95 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/CustomIdGenerator.php"
 96 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ChangeTrackingPolicy.php"
 97 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/OrderBy.php"
 98 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedQueries.php"
 99 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedQuery.php"
 100 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/HasLifecycleCallbacks.php"
 101 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PrePersist.php"
 102 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostPersist.php"
 103 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PreUpdate.php"
 104 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostUpdate.php"
 105 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PreRemove.php"
 106 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostRemove.php"
 107 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostLoad.php"
 108 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PreFlush.php"
 109 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/FieldResult.php"
 110 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ColumnResult.php"
 111 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/EntityResult.php"
 112 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedNativeQuery.php"
 113 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedNativeQueries.php"
 114 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/SqlResultSetMapping.php"
 115 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/SqlResultSetMappings.php"
 116 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AssociationOverride.php"
 117 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AssociationOverrides.php"
 118 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AttributeOverride.php"
 119 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AttributeOverrides.php"
 120 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/EntityListeners.php"
 121 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Cache.php"
 122 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/SimpleAnnotationReader.php"
 123 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Reader.php"
 124 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php"
 125 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocLexer.php"
 126 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/lexer/lib/Doctrine/Common/Lexer/AbstractLexer.php"
 127 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Annotation/Target.php"
 128 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/CachedReader.php"
 129 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Driver/AnnotationDriver.php"
 130 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/Driver/AnnotationDriver.php"
 131 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/Driver/MappingDriver.php"
 132 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FilesystemCache.php"
 133 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FileCache.php"
 134 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php"
 135 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManagerInterface.php"
 136 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/ObjectManager.php"
 137 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DriverManager.php"
 138 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/EventManager.php"
 139 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOMySql/Driver.php"
 140 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/AbstractMySQLDriver.php"
 141 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver.php"
 142 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/ExceptionConverterDriver.php"
 143 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/VersionAwarePlatformDriver.php"
 144 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php"
 145 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/Connection.php"
 146 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Query/Expression/ExpressionBuilder.php"
 147 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataFactory.php"
 148 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/AbstractClassMetadataFactory.php"
 149 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/ClassMetadataFactory.php"
 150 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Repository/DefaultRepositoryFactory.php"
 151 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Repository/RepositoryFactory.php"
 152 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php"
 153 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/PropertyChangedListener.php"
 154 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Event/ListenersInvoker.php"
 155 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DefaultEntityListenerResolver.php"
 156 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/EntityListenerResolver.php"
 157 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Utility/IdentifierFlattener.php"
 158 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Internal/HydrationCompleteHandler.php"
 159 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Reflection/ReflectionPropertiesGetter.php"
 160 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/RuntimeReflectionService.php"
 161 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/ReflectionService.php"
 162 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Proxy/ProxyFactory.php"
 163 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/AbstractProxyFactory.php"
 164 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/ProxyGenerator.php"
 165 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Logging/DebugStack.php"
 166 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Logging/SQLLogger.php"
 167 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Security/Security.php"
 168 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Util/ClassUtils.php"
 169 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Proxy.php"
 170 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Users/Entity/User.php"
 171 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Security/Entity/User.php"
 172 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Annotation/Enum.php"
 173 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Annotation/Attribute.php"
 174 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Annotation/Attributes.php"
 175 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadata.php"
 176 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataInfo.php"
 177 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/ClassMetadata.php"
 178 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DefaultNamingStrategy.php"
 179 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamingStrategy.php"
 180 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/instantiator/src/Doctrine/Instantiator/Instantiator.php"
 181 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/instantiator/src/Doctrine/Instantiator/InstantiatorInterface.php"
 182 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Events.php"
 183 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Id/AssignedGenerator.php"
 184 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Id/AbstractIdGenerator.php"
 185 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/Type.php"
 186 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/IntegerType.php"
 187 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/StringType.php"
 188 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/ArrayType.php"
 189 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/BooleanType.php"
 190 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOConnection.php"
 191 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/ServerInfoAwareConnection.php"
 192 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOStatement.php"
 193 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/Statement.php"
 194 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/ResultStatement.php"
 195 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Events.php"
 196 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Platforms/MySQL57Platform.php"
 197 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Platforms/MySqlPlatform.php"
 198 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Platforms/AbstractPlatform.php"
 199 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Id/IdentityGenerator.php"
 200 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Users/Repository/UsersRepository.php"
 201 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Security/Repository/UsersRepository.php"
 202 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityRepository.php"
 203 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/ObjectRepository.php"
 204 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/Selectable.php"
 205 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Security/Auth.php"
 206 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Settings/Service/SettingsService.php"
 207 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Settings/Entity/Setting.php"
 208 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Translation/Database/TranslatableEntity.php"
 209 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Settings/Repository/SettingsRepository.php"
 210 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Translation/Database/TranslatableRepository.php"
 211 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php"
 212 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/EntityPersister.php"
 213 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/Expr/Comparison.php"
 214 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/Expr/Expression.php"
 215 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DefaultQuoteStrategy.php"
 216 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/QuoteStrategy.php"
 217 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/CachedPersisterContext.php"
 218 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/ResultSetMapping.php"
 219 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/LockMode.php"
 220 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/FilterCollection.php"
 221 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query.php"
 222 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php"
 223 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Internal/Hydration/SimpleObjectHydrator.php"
 224 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Internal/Hydration/AbstractHydrator.php"
 225 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Template/Metatags/MetatagsCollector.php"
 226 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Template/Metatags/Metatags.php"
 227 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Routing/Routing.php"
 228 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/routing/RouteCollection.php"
 229 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/routing/Route.php"
 230 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/routing/RequestContext.php"
 231 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/routing/Matcher/UrlMatcher.php"
 232 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/routing/Matcher/UrlMatcherInterface.php"
 233 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/routing/RequestContextAwareInterface.php"
 234 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/routing/Matcher/RequestMatcherInterface.php"
 235 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/routing/RouteCompiler.php"
 236 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/routing/RouteCompilerInterface.php"
 237 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/routing/CompiledRoute.php"
 238 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ControllerResolver.php"
 239 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ControllerResolverInterface.php"
 240 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/App/Custompages/Controller/DefaultController.php"
 241 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Controller/Controller.php"
 242 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver.php"
 243 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolverInterface.php"
 244 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-kernel/ControllerMetadata/ArgumentMetadataFactory.php"
 245 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-kernel/ControllerMetadata/ArgumentMetadataFactoryInterface.php"
 246 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/RequestAttributeValueResolver.php"
 247 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentValueResolverInterface.php"
 248 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/RequestValueResolver.php"
 249 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/SessionValueResolver.php"
 250 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/DefaultValueResolver.php"
 251 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/VariadicValueResolver.php"
 252 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-kernel/ControllerMetadata/ArgumentMetadata.php"
 253 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Template/Templating.php"
 254 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/twig/twig/lib/Twig/Loader/Filesystem.php"
 255 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/twig/twig/lib/Twig/LoaderInterface.php"
 256 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/twig/twig/lib/Twig/ExistsLoaderInterface.php"
 257 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/twig/twig/lib/Twig/SourceContextLoaderInterface.php"
 258 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/twig/twig/lib/Twig/Environment.php"
 259 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/twig/twig/lib/Twig/Cache/Filesystem.php"
 260 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/twig/twig/lib/Twig/CacheInterface.php"
 261 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php"
 262 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension.php"
 263 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/twig/twig/lib/Twig/ExtensionInterface.php"
 264 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Escaper.php"
 265 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Optimizer.php"
 266 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Staging.php"
 267 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/Asset.php"
 268 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/GenerateUrl.php"
 269 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Routing/GenerateUrl.php"
 270 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/RenderController.php"
 271 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/DumpDebug.php"
 272 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/Markdown.php"
 273 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/DateDiff.php"
 274 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Template/Breadcrumbs.php"
 275 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Config/Template/ConfigExtension.php"
 276 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Settings/Template/SettingExtension.php"
 277 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Security/Template/SecurityExtension.php"
 278 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Translation/Template/TranslateExtension.php"
 279 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Utils/Template/ImageExtension.php"
 280 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Utils/Template/TextExtension.php"
 281 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/App/Navigation/Template/NavigationExtension.php"
 282 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/App/Custompages/Template/CustompagesExtension.php"
 283 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Validator/Constraints/Numeric.php"
 284 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Validator/Constraints/AbstractConstraints.php"
 285 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Database/ParamConverter.php"
 286 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/App/Custompages/Entity/Custompage.php"
 287 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/TextType.php"
 288 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/ClassLoader.php"
 289 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/App/Custompages/Repository/CustompagesRepository.php"
 290 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/ArrayCollection.php"
 291 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/Collection.php"
 292 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Translation/Entity/Translation.php"
 293 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/SQLParserUtils.php"
 294 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Util/Inflector.php"
 295 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/inflector/lib/Doctrine/Common/Inflector/Inflector.php"
 296 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Utility/PersisterHelper.php"
 297 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/PersistentCollection.php"
 298 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/AbstractLazyCollection.php"
 299 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/routing/Generator/UrlGeneratorInterface.php"
 300 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/routing/Generator/UrlGenerator.php"
 301 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/routing/Generator/ConfigurableRequirementsInterface.php"
 302 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/Response.php"
 303 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/symfony/http-foundation/ResponseHeaderBag.php"
 304 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/var/cache/twig/1c/1c12a6a9da5bfdb5bd1969b3eeef70bb14f137dbec34695acfb8ffd739e34d9b.php"
 305 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php"
 306 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/twig/twig/lib/Twig/TemplateInterface.php"
 307 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/var/cache/twig/44/4413453221ed38310cbf9a3c8aee44150c7afa01effea3f9e9c2d920e7e27828.php"
 308 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/var/cache/twig/1e/1edbbb7fbf37513c0f735c2730c91a1051f1d7b3513191a104065aff538fa94d.php"
 309 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/var/cache/twig/dc/dcdda8c2eb755e1e0a70b98155c33a3e31a477c893a2c0decb8f933b4d8a8e4e.php"
 310 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/App/Navigation/Controller/RenderController.php"
 311 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/App/Navigation/Entity/Navigation.php"
 312 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/App/Navigation/Repository/NavigationsRepository.php"
 313 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/QueryBuilder.php"
 314 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/Select.php"
 315 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/Base.php"
 316 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/From.php"
 317 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/Andx.php"
 318 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/Composite.php"
 319 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parameter.php"
 320 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/ParameterTypeInferer.php"
 321 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/OrderBy.php"
 322 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/ParserResult.php"
 323 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Exec/SingleSelectExecutor.php"
 324 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Exec/AbstractSqlExecutor.php"
 325 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Internal/Hydration/ObjectHydrator.php"
 326 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/ProxyDefinition.php"
 327 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/Proxy.php"
 328 => "/tmp/__CG__AppNavigationEntityNavigation.php"
 329 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Proxy/Proxy.php"
 330 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/var/cache/twig/ce/ce2e2a52e06598382cf027a517a22f132079e89ba3f341ccc4873f283d17f980.php"
 331 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/vendor/twig/twig/lib/Twig/Markup.php"
 332 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Template/PrepareResponse.php"
 333 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/src/Wisebird/Framework/Controller/TemplateController.php"
 334 => "/usr/home/AboveStudio/domains/projekty.abovestudio.pl/public_html/zinganew/var/cache/twig/30/30d09cef5bd4460c94edea3b4bf1d9c9bee8b1512bb02633b2a881e899c436fe.php"
]
array:30 [1 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.code AS code_2, t0.name AS name_3, t0.value AS value_4 FROM settings t0"
  "params" => []
  "types" => []
  "executionMS" =>0.0029721260070801]
 2 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.entity AS entity_2, t0.field AS field_3, t0.content AS content_4, t0.locale_code AS locale_code_5, t0.locale_parent AS locale_parent_6 FROM translations t0 WHERE t0.entity = ? AND t0.field = ? AND t0.content = ? AND t0.locale_code = ? LIMIT 1"
  "params" =>array:4 [0 => "App\Custompages\Entity\Custompage"
   1 => "slug"
   2 => "polityka-prywatnosci"
   3 => "pl"
  ]
  "types" =>array:4 [0 => "string"
   1 => "string"
   2 => "text"
   3 => "string"
  ]
  "executionMS" =>0.0029869079589844]
 3 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.slug = ? LIMIT 1"
  "params" =>array:1 [0 => "polityka-prywatnosci"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "string"
  ]
  "executionMS" =>0.0029230117797852]
 4 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>1]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.0020260810852051]
 5 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>2]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00022101402282715]
 6 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>4]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00015020370483398]
 7 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>3]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00012493133544922]
 8 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>6]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00012302398681641]
 9 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>8]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00011301040649414]
 10 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>9]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00011110305786133]
 11 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>7]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00011014938354492]
 12 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.id = ?"
  "params" =>array:1 [0 => "3"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00023007392883301]
 13 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.id = ?"
  "params" =>array:1 [0 => "37"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00013089179992676]
 14 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.id = ?"
  "params" =>array:1 [0 => "38"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00017595291137695]
 15 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.id = ?"
  "params" =>array:1 [0 => "39"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.0001220703125]
 16 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.id = ?"
  "params" =>array:1 [0 => "40"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00014901161193848]
 17 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.id = ?"
  "params" =>array:1 [0 => "41"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00011396408081055]
 18 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.id = ?"
  "params" =>array:1 [0 => "42"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00012397766113281]
 19 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.id = ?"
  "params" =>array:1 [0 => "43"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00010108947753906]
 20 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.id = ?"
  "params" =>array:1 [0 => "44"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00012516975402832]
 21 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.id = ?"
  "params" =>array:1 [0 => "45"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00010895729064941]
 22 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.id = ?"
  "params" =>array:1 [0 => "36"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>9.8943710327148E-5]
 23 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>1]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00021696090698242]
 24 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>2]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00013494491577148]
 25 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>4]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.0001220703125]
 26 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>3]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00011396408081055]
 27 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>6]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00011110305786133]
 28 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>8]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00011515617370605]
 29 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>9]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00011396408081055]
 30 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>7]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00011086463928223]
]